top of page

Waarom?

Wij willen graag ons steentje bijdragen en WERKEN aan het vormen van WIJZE mensen die WEL ZIJN met zichzelf zodat ze WEL kunnen ZIJN met de omgeving waarin ze leven. We geloven dat mensen die WEL  ZIJN ook WEL doen,  zich WOW voelen en het WOW gevoel doorgeven. Een maatschappij waar de fysieke hygiëne (iedereen leert hoe hij zijn tanden dient te verzorgen) al mooi ingeburgerd is, daar willen wij de psychische hygiëne (wat doe ik als er een emotie komt) ook een plaats geven. Wij willen hierin zowel preventief als curatief onze bijdrage leveren.

Het ONDERWIJS speelt hier een grote rol in, naast de opvoeding door de ouders. Samen vormen zij de partners die de burgers van morgen groot brengen en bewust maken. Het is dus uitermate belangrijk om alle betrokkenen in het ONDERWIJS en in de OPVOEDING te ondersteunen in de huidige complexe maatschappij.

 

Hoe?

We vertrekken vanuit een wetenschappelijke hoek en het wettelijk kader om mensen te ondersteunen binnen en rond het onderwijs. De basis hiervoor is het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie.

We vinden het belangrijk dat mensen veerkracht ontwikkelen. We moedigen dit aan door de mindset aan te spreken en mensen door een andere bril naar het leven te laten kijken. Moeilijke momenten krijgen een evenwaardige plek naast momenten die gevierd mogen worden. Samen met alle partijen willen we kunnen stilstaan bij gebeurtenissen die thuis of op de school- en klasvloer gebeuren. Hierbij bieden we een luisterend oor, een bemiddelend gesprek en/of tools aan waar je meteen mee aan de slag kan. We reiken handvaten aan die het welzijn van de betrokkenen kunnen vergroten en waarmee ze zelf weer WEL kunnen doen bij anderen. Met andere woorden we zorgen ervoor dat ieder zich WOW leert voelen en het leert aan anderen door te geven.

We stimuleren zo optimaal mogelijk de verbondenheid en een veilige sfeer om het welbevinden te bevorderen wat het groeien van elk individu ten goede komt. In verschillende van onze methodieken die we gebruiken wordt de aangeboren creativiteit van de mensen aangewakkerd om speelser, oplossingsgerichter en flexibeler in het leven te staan.

Wat?

We ondersteunen scholen om het  wettelijk kader te concretiseren naar de onderwijspraktijk.
 

We ondersteunen de leerlingen door workshops of vormingen te geven die een veilig klasklimaat bevorderen. We bieden individuele ondersteuning aan door coaching, creatieve therapie en lichaamswerk.

We ondersteunen de medewerkers door vormingen, trainingen en workshops, startende vanuit verschillende invalshoeken. Ook inspirerende lezingen behoren tot de mogelijkheden.​

Ook ouders ondersteunen we door lezingen, vormingen, trajecten in groep of individueel en individuele coachings. 

We ondersteunen de directies, het beleidsteam, leerlingbegeleiding en zorgcoördinatoren door te helpen het ROK-beleid (referentiekader onderwijskwaliteit) te implementeren. Ook voor hen zijn trajecten, lezingen en vormingen mogelijk om het team zo optimaal mogelijk te begeleiden.

 

bottom of page